.

തിരുവനന്തപുരത്തിനും കൊല്ലത്തിനുമിടയിൽ സമുദ്രതീരത്ത് ഇരുകായലുകളാൽ അതിർത്തിയൊരുക്കി, രണ്ടുപാലങ്ങളാൽ നിബന്ധിതമായ, കയർ റാട്ടുകളുടെ സംഗീതമുതിർക്കുന്ന, കേരവൃക്ഷങ്ങളുടെ കൗതുകമേറ്റുന്ന, പച്ചപ്പണിഞ്ഞ മനോഹര പ്രദേശമാണ് പരവൂർ. ആഴിയും പുഴയും പൊഴിയും സാന്ധ്യസൂര്യനുമൊരുക്കുന്ന മാസ്മരിക സൗന്ദര്യത്താൽ പ്രൗഢമാണ് ചരിത്ര സ്മരണകളുറങ്ങുന്ന, വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വിസ്മയശോഭയൊരുക്കുന്ന ഈ അലൗകിക പ്രദേശം.


ഞങ്ങളുടെ മുന്നണി പ്രവർത്തകർ

Card image cap

കെ സദാനന്ദൻ, പ്രസിഡന്റ്

Card image cap

വി. രാജു, സെക്രട്ടറി

Card image cap

എസ്. രാജീവനുണ്ണിത്താൻ, ട്രഷറർ